Hopp til innholdet

Økonomi

Bedre fôringskontroll. Utnytte fiskens vekstpotensial. Unngå overforing.

Miljø

Gjenbruk av fôr. Oppsamling av sediment. Redusere næringssalter i fjordsystemene. Store lokale forbedringer. Reduserer miljøpåvirkningen i norske fjorder.

Fiskehelse

Oppsamling av overfôr innvendig i merden som forhindrer villfiskens tilgang til fôr og partikler. Hindrer smittespredning via villfisk mellom lokaliteter.

Pelletsseparator

Konseptet består av fire deler:

1. Oppsamlingsnot
Innvendig oppsamlingsnot som leder partikler og dødfisk til dødfisk-oppsamler.

2. Pelletsseparator
Pelletsseparatoren separer ut overskuddsfôr fra vannstrømmen. Fôret spyles og ledes direkte tilbake i ønsket dybde i merden.

3. Filter
Restpartikler i vannstrømmen ledes videre til filtrering, før transportvannet føres tilbake til sjø. Filteret er utviklet spesielt til formålet og vil gi et tørrstoffinnhold som er håndterbart i storsekker. Dødfisken skilles fra vannstrømmen på samme måte som i dag.

4. Oppsamlingssystem for lakselus
Pelletsseparatoren er tilrettelagt for tilkobling av fremtidig oppsamlingssystem for lakselus.  

Oppsamlingsnoten er patentbeskyttet. Andre deler er patentsøkt.

Beregning av besparelse

Endre tallene for å se din besparelse. Tall for økonomisk fôrfaktor er 1,32, og er hentet fra Fiskeridirektoratet sin siste offentlige lønnsomhetsundersøkelse. Tall for fôrpris er kr. 13,18, og er hentet fra siste oppdatering fra Biomar, referert av Ilaks 9.mars 2022. Det er forventet prisøkning for mange råvarer fremover, så denne kalkulatoren vil vise minimums-besparelse.